A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!”

 (Informacja z otwarcia ofert)

 

 

                                                                                                                                                                Opatów,  25. 03. 2019r.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatów

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  154 000,00

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - mieszczący się w miesiącach maj - czerwiec 2019 r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

25. 03. 2019 r.

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Termin wykonania

 

1.

 

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

224 200,00

06-15. 05. 2019r.

16-25. 05. 2019r

 

2.

A-Z Turystyka

Anna Ryszczyńska

76-035 Tymień 48/2

151 800.00

01-11. 05. 2019r

12-22. 05. 2019r

3.

Biuro Turystyczne POLTUR

Pl. B. Głowackiego 36

39-400 Tarnobrzeg

149 050,00

01-10. 05. 2019rr

12-22. 05. 2019r

4.

 

Biuro Turystyczne DARTUR

ul. St. Czernika 26

27-500 Opatów

Oddział : u. Partyzantów 13B

 

145  200.00

05-15. 05. 2019r

16-26. 05. 2019r

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

 

             Jarosław Basak

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________


TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 13 MARZEC 2019r.

Ogłoszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

TERMIN OTWARCIA OFERT

13 marzec 2019 r. godz. 10:30


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates