A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

POZOSTAŁE TERAPIE


 

Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańców domu pomocy społecznej w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Stwarza szansę wyrażenia siebie w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom a przede wszystkim możliwościom.

Pozostałe formy terrapii to:

1. Biblioterapia – wpływa relaksująco na samopoczucie mieszkańców,
- czytanie codziennej prasy,
- wypożyczanie książek,
- pogadanki,
- dyskusje,
- prowadzenie kroniki Domu.

2. Ludoterapia – udział w grach i zabawach jest źródłem radości i zadowolenia, pozwala na odreagowanie od życia codziennego:
- gry świetlicowe,
- zabawy na świeżym powietrzu.

3. Ergoterapia – pozwala osobie chorej odzyskać jak największą sprawność Życiową:
- wykonywanie czynności dnia codziennego.

4. Zajęcia mające na celu podniesienie sprawności fizycznej i utrzymanie dobrej kondycji:
- ćwiczenia ruchowe,
- zajęcia relaksacyjne,
- gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu,
- udział mieszkańców Domu w zawodach sportowych na terenie powiatu
Opatowskiego i województwa świętokrzyskiego
- ćwiczenia rehabilitacyjne.

Terapia zajęciowa daje każdemu uczestnikowi domu szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określającej jego wewnętrzne i zewnętrzne predyspozycje.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates